هزینه قطعات بدنه و سپر ایران خودرو و سایپا / اردیبهشت ۹۶

ردیف

اسم کالا

نوع کالا

هزینه کالا

۱)

سپرجلوپژو۴۰۵ رنگ فابریک

اصلی

۱،۳۵۰،۰۰۰ ریال

۲)

سپرعقب پژو۴۰۵ رنگ فابریک

اصلی

۱،۲۵۰،۰۰۰ ریال

۳)

سپرجلوپژوSLX رنگ فابریک

اصلی

۲،۲۰۰،۰۰۰ ریال

۴)

سپرعقب پژوSLX رنگ فابریک

اصلی

۱،۶۵۰،۰۰۰ ریال

۵)

سپرجلوپژوپارس رنگ فابریک

اصلی

۲،۴۵۰،۰۰۰ ریال

۶)

سپرعقب پژوپارس رنگ فابریک

اصلی

۱،۸۵۰،۰۰۰ ریال

۷)

سپرجلوسمندLX رنگ فابریک

اصلی

۲،۲۵۰،۰۰۰ ریال

۸)

سپرعقب سمندLX رنگ فابریک

اصلی

۱،۹۵۰،۰۰۰ ریال

۹)

سپرعقب سمند رنگ فابریک

اصلی

۱،۸۵۰،۰۰۰ ریال

۱۰)

سپرجلوسورن قدیم رنگ فابریک

اصلی

۲،۹۵۰،۰۰۰ ریال

۱۱)

سپرجلوسورن تازه رنگ فابریک

اصلی

۳،۱۵۰،۰۰۰ ریال

۱۲)

سپرعقب سورن رنگ فابریک

اصلی

۲،۴۵۰،۰۰۰ ریال

۱۳)

سپرجلوپژو۲۰۶ رنگ فابریک

اصلی

۱،۲۵۰،۰۰۰ ریال

۱۴)

سپرجلوپژو۲۰۶ SD رنگ فابریک

اصلی

هزینه روز

۱۵)

سپرعقب پژو۲۰۶ رنگ فابریک

اصلی

۱،۲۵۰،۰۰۰ ریال

۱۶)

سپرعقب پژو۲۰۶ SDرنگ فابریک

اصلی

۱،۶۵۰،۰۰۰ ریال

۱۷)

سپرجلوپژو۲۰۷ رنگ فابریک

اصلی

هزینه روز

۱۸)

سپرعقب پژو۲۰۷ رنگ فابریک

اصلی

هزینه روز

۱۹)

سپرجلو L90 رنگ فابریک

اصلی

۱،۳۵۰،۰۰۰ ریال

۲۰)

سپرعقب L90 رنگ فابریک

اصلی

۱،۳۵۰،۰۰۰ ریال

۲۱)

سپرجلوزانتیارنگ فابریک

اصلی

هزینه روز

۲۲)

سپرعقب زانتیا رنگ فابریک

اصلی

هزینه روز

۲۳)

سپرجلووعقب تیبا رنگ فابریک

اصلی

۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال

۲۴)

سپرجلو ریورنگ فابریک

اصلی

۱،۶۵۰،۰۰۰ ریال

۲۵)

سپرعقب ریورنگ فابریک

اصلی

۱،۶۵۰،۰۰۰ ریال

۲۶)

سپرجلو ۱۳۲ سفید رنگ فابریک

اصلی

۸۰۰،۰۰۰ ریال

۲۷)

سپرعقب ۱۳۲ سفید رنگ فابریک

اصلی

۸۰۰،۰۰۰ ریال

۲۸)

سپرجلووعقب۱۳۲رنگ ویژه فابریک

اصلی

۸۵۰،۰۰۰ ریال

۲۹)

سپرعقب ۱۱۱ سفید رنگ فابریک

اصلی

۸۰۰،۰۰۰ ریال

ردیف

اسم کالا

نوع کالا

هزینه کالا

۳۰)

جلوپنجره کامل پژو۴۰۵ رنگ فابریک

اصلی

۳۰۰،۰۰۰ ریال

۳۱)

جلوپنجره کامل پژوSLX رنگ فابریک

اصلی

۵۰۰،۰۰۰ ریال

۳۲)

جلوپنجره کامل پژوپارس رنگ فابریک

۵۰۰،۰۰۰ ریال

۳۳)

جلوپنجره کامل سمندLX رنگ فابریک

اصلی

۳۰۰،۰۰۰ ریال

۳۴)

جلوپنجره کامل سورن قدیم رنگ فابریک

اصلی

۷۵۰،۰۰۰ ریال

۳۵)

جلوپنجره کامل سورن تازه رنگ فابریک

اصلی

۸۵۰،۰۰۰ ریال

۳۶)

جلوپنجره کامل پژو۲۰۶ رنگ فابریک

اصلی

۳۰۰،۰۰۰ ریال

۳۷)

جلوپنجره کامل پراید۱۳۲ رنگ فابریک

اصلی

۳۰۰،۰۰۰ ریال

۳۸)

جلوپنجره کامل پراید صبا رنگ فابریک

اصلی

۱۸۵،۰۰۰ ریال

۳۹)

جلوپنجره کامل پراید ۱۴۱ رنگ فابریک

اصلی

۲۰۰،۰۰۰ ریال

۴۰)

جلوپنجره کامل زانتیا رنگ فابریک

اصلی

۵۵۰،۰۰۰ ریال

۴۱)

۴۲)

دیاق سپر جلو سمند LX

مهرگام پارس

۴۳)

دیاق سپر جلو پژو پارس

مهرگام پارس

۴۴)

دیاق سپر جلو سورن

مهرگام پارس

۴۵)

دیاق سپر جلو پژو ۲۰۶

مهرگام پارس

۴۶)

سینی پایین موتور(لاکی)

نپکو

۴۷)

ابرویی چپ وراست پژو۴۰۵رنگ فابریک

مهرگام پارس

۳۵،۰۰۰ ریال

۴۸)

فلاپ روی رکاب چپ و راست پژوپارس

مهرگام پارس

۴۵۰،۰۰۰ ریال

۴۹)

بادکنکی (ضربه گیرسپرجلو) چپ وراست

مهرگام پارس

۵۰،۰۰۰ ریال

۵۰)

فلاپ نمره عقب پژوپارس رنگ فابریک

مهرگام پارس

۲۰۰،۰۰۰ ریال

۵۱)

فلاپ نمره عقب پژو۲۰۶ رنگ فابریک

مهرگام پارس

۲۰۰،۰۰۰ ریال

۵۲)

۵۳)

نمدی سقف پژو۴۰۵ طوسی (اصلی)

آذین

۵۷۰،۰۰۰ ریال

۵۴)

نمدی سقف پژو۴۰۵ کرم (اصلی)

آذین

۵۷۰،۰۰۰ ریال

۵۵)

نمدی سقف سمند طوسی (اصلی)

آذین

۵۷۰،۰۰۰ ریال

۵۶)

نمدی سقف سمند کرم (اصلی)

آذین

۵۷۰،۰۰۰ ریال

۵۷)

نمدی سقف پژو۲۰۶ (اصلی)

آذین

۷۹۵،۰۰۰ ریال

۵۸)

نمدی سقف پژو۲۰۶ SD (اصلی)

آذین

۷۹۵،۰۰۰ ریال

ردیف

اسم کالا

اسم کالا

هزینه کالا

۵۹)

نمدی سقف تندر۹۰ (L90) اصلی

آذین

۷۵۰،۰۰۰ ریال

۶۰)

نمدی سقف زانتیا (اصلی)

آذین

۸۵۰،۰۰۰ ریال

۶۱)

نمدی سقف پراید (اصلی)

آذین

۵۶۰،۰۰۰ ریال

۶۲)

نمدی سقف پراید۱۴۱ (اصلی)

آذین

۵۶۰،۰۰۰ ریال

۶۳)

نمدی سقف پراید۱۱۱ (اصلی)

آذین

۶۰۰،۰۰۰ ریال

۶۴)

۶۵)

نمدی درب موتور(کاپوت)پژو۲۰۶ اصلی

آذین

۱۸۰،۰۰۰ ریال

۶۶)

نمدی درب موتور(کاپوت)پژو۴۰۵ اصلی

آذین

۱۵۵،۰۰۰ ریال

۶۷)

نمدی درب موتور(کاپوت) سمند اصلی

آذین

۱۵۵،۰۰۰ ریال

۶۸)

نمدی درب موتور(کاپوت) پراید اصلی

آذین

۱۸۰،۰۰۰ ریال

۶۹)

شلگیر هلالی پژو۴۰۵ و پارس(اصلی)

PSW

۴۰،۰۰۰ ریال

۷۰)

گلپخشکن(خرچنگی)جلو R.L پژوپارس اصلی

PSW

۵۹،۰۰۰ ریال

۷۱)

گلپخشکن(خرچنگی)جلو R.L پژو۴۰۵ اصلی

PSW

۴۶،۰۰۰ ریال

۷۲)

گلپخشکن(خرچنگی)جلو R.L پژوRD اصلی

PSW

۴۱،۰۰۰ ریال

۷۳)

شلگیرعقب پژو پارس (L) اصلی

PSW

۴۵،۰۰۰ ریال

۷۴)

شلگیرعقب پژو پارس (R) اصلی

PSW

۴۵،۰۰۰ ریال

۷۵)

شلگیرعقب پژو ۴۰۵ (L) اصلی

PSW

۲۵،۰۰۰ ریال

۷۶)

شلگیرعقب پژوRD (R) اصلی

PSW

۲۵،۰۰۰ ریال

۷۷)

شلگیرهلالی جلو سمند (R.L) اصلی

PSW

۴۱،۰۰۰ ریال

۷۸)

گلپخشکن(خرچنگی)جلو R.L سمند اصلی

PSW

۷۶،۰۰۰ ریال

۷۹)

هلالی زیرگلگیرجلو پژو۲۰۶ (L.R) اصلی

PSW

۹۶،۰۰۰ ریال

۸۰)

شلگیرعقب عقبی پژو۲۰۶ (L.R) اصلی

PSW

۴۶،۰۰۰ ریال

۸۱)

شلگیرعقب جلویی پژو۲۰۶ (L.R) اصلی

PSW

۴۱،۰۰۰ ریال

۸۲)

شلگیرعقب سمند (L.R ) اصلی

PSW

۵۵،۰۰۰ ریال

۸۳)

سینی فن پژو ۴۰۵ اصلی

نپکو

۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۸۴)

سینی فن سمند اصلی

نپکو

۱،۰۳۰،۰۰۰ ریال

۸۵)

سینی فن پژو۲۰۶ اصلی

نپکو

۵۴۰،۰۰۰ ریال

۸۶)

سینی فن پژو۴۰۵ کامپوزیت

سرو

۶۵۰،۰۰۰ ریال

۸۷)

سینی فن سمند کامپوزیت

سرو

۷۰۰،۰۰۰ ریال

ردیف

اسم کالا

اسم کالا

هزینه کالا

۸۸)

سینی فن زانتیا تازه اصلی

ارجینال

هزینه روز

۸۹)

سینی فن زانتیا تازه

برنامه

۱،۲۵۰،۰۰۰ ریال

۹۰)

سینی فن زانتیا برنامه قدیم

برنامه

۱،۹۵۰،۰۰۰ ریال

۹۱)

سینی جاچراغی جلو زانتیا

برنامه

۱،۸۵۰،۰۰۰ ریال

۹۲)

کلیه قطعات وارداتی زانتیا

هزینه روز

۹۳)

۹۴)

۹۵)

۹۶)

دیاق سپرجلو و عقب پراید اصلی

تکلان

۳۵۰،۰۰۰ ریال

۹۷)

۹۸)

۹۹)

۱۰۰)

۱۰۱)

داشبورد کامل پژو۴۰۵ کرم

اصلی

۲،۷۵۰،۰۰۰ ریال

۱۰۲)

داشبورد کامل پژو۴۰۵ مشکی

اصلی

۲،۷۵۰،۰۰۰ ریال

۱۰۳)

داشبورد کامل سمند کرم

اصلی

۴،۴۵۰،۰۰۰ ریال

۱۰۴)

داشبورد کامل سمند مشکی

اصلی

۴،۴۵۰،۰۰۰ ریال

۱۰۵)

داشبورد کامل پژو۲۰۶

اصلی

۲،۲۰۰،۰۰۰ ریال

۱۰۶)

داشبورد کامل پراید صبا

اصلی

۱،۰۵۰،۰۰۰ ریال

۱۰۷)

داشبورد کامل پراید ۱۴۱

اصلی

۱۰۸)

داشبورد کامل پراید ۱۳۱

اصلی

۱،۳۵۰،۰۰۰ ریال

۱۰۹)

داشبورد کامل پژو داشبورد تازه

اصلی

۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۱۱۰)

اتاق کامل پژو۴۰۵ رنگ فابریک

ایساکو

هزینه روز

۱۱۱)

اتاق کامل پژو پارس رنگ فابریک

ایساکو

هزینه روز

۱۱۲)

اتاق کامل سمند رنگ فابریک

ایساکو

هزینه روز

۱۱۳)

اتاق کامل پژو ۲۰۶ رنگ فابریک

ایساکو

هزینه روز

۱۱۴)

اتاق کامل پراید سفید صبا،۱۳۱ رنگ فابریک

سایپا

هزینه روز

۱۱۵)

اتاق کامل پرایدرنگی صبا،۱۳۱رنگ فابریک

سایپا

هزینه روز

۱۱۶)

اتاق کامل پراید۱۳۲،۱۱۱ رنگ فابریک

سایپا

هزینه روز

منبع

دسته‌بندی‌ها: قیمت خودرو

برچسب‌ها: ,,,,,,,,,,,,,,