هزینه انواع دوچرخه ثابت و الپتیکال / فروردین ۹۶

ردیف اسم کالا هزینه برند ۱ دنس استپر المپیا

۸۳,۰۰۰ تومان

۲ استپر ۶۵۷۶

۸۵,۰۰۰ تومان

۷۳,۹۰۰ تومان

keepfit.jpg ۳ استپر ۶۵۷۶ روبیمکث

۸۵,۰۰۰ تومان

۷۳,۹۰۰ تومان

robimax.jpg ۴ استپر راین اسپرت

۸۹,۰۰۰ تومان

rainsport-log.jpg ۵ راک اند رول استپر المپیا

۹۵,۰۰۰ تومان

۷۹,۹۰۰ تومان

OLYMPIA.jpg ۶ استپر کش دار LTT

۱۰۵,۵۰۰ تومان

banisport.jpg ۷ اسکی فضایی ۷۷۵۲

۴۳۷,۵۰۰ تومان

robimax.jpg ۸ اسکی فضایی کیپ فیت ۷۷۵۲

۴۳۷,۵۰۰ تومان

keepfit.jpg ۹ دوچرخه ثابت کیپ فیت ۶۵۷۲

۴۸۷,۵۰۰ تومان

keepfit.jpg ۱۰ دوچرخه ثابت تایتان فیتنس ۱۲۰۰۰

۵۹۰,۰۰۰ تومان

titan-logo-ne.jpg ۱۱ دوچرخه ثابت ۶۵۱۸

۶۱۲,۵۰۰ تومان

keepfit.jpg ۱۲ دوچرخه ثابت Tuner fitness T1000

۶۳۰,۰۰۰ تومان

Tuner-fitness-log.jpg ۱۳ دوچرخه ثابت ۷۷۵۸

۶۵۰,۰۰۰ تومان

keepfit.jpg ۱۴ دوچرخه ثابت Vision fitness U1502

۶۷۰,۰۰۰ تومان

۶۵۰,۰۰۰ تومان

vision-fitness-log.jpg ۱۵ دوچرخه ثابت Tuner fitness T1200

۶۸۵,۰۰۰ تومان

Tuner-fitness-log.jpg ۱۶ دوچرخه ثابت نشسته Tuner fitness T1100

۷۴۰,۰۰۰ تومان

Tuner-fitness-log.jpg ۱۷ دوچرخه ثابت پروتئوس JET stream JC500

۷۸۰,۰۰۰ تومان

۵۸۰,۰۰۰ تومان

proteu.jpg ۱۸ دوچرخه ثابت ۶۵۰۸

۸۰۰,۰۰۰ تومان

keepfit.jpg ۱۹ دوچرخه ثابت Vision fitness R1502

۸۰۰,۰۰۰ تومان

۷۸۰,۰۰۰ تومان

vision-fitness-log.jpg ۲۰ اسکی فضایی Vision fitness XF1502

۸۰۰,۰۰۰ تومان

۷۸۰,۰۰۰ تومان

vision-fitness-log.jpg ۲۱ دوچرخه ثابت jkexer image 2035

۸۸۰,۰۰۰ تومان

j.jpg ۲۲ دوچرخه ثابت تایتان فیتنس ۵۱۰۰۰

۸۸۷,۵۰۰ تومان

titan-logo-ne.jpg ۲۳ ایرواکر نیرو R 4020

۹۳۶,۰۰۰ تومان

niroo-log.jpg ۲۴ دوچرخه ثابت Tuner fitness T1300

۹۶۰,۰۰۰ تومان

Tuner-fitness-log.jpg ۲۵ دوچرخه ثابت تایتان فیتنس BC 89000

۹۷۰,۰۰۰ تومان

titan-logo-ne.jpg ۲۶ دوچرخه ثابت jkexer image 2070

۹۸۰,۰۰۰ تومان

j.jpg ۲۷ دوچرخه ثابت پروتئوس PEC 3220

۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان

proteu.jpg ۲۸ دوچرخه ثابت Tuner fitness T1400

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

Tuner-fitness-log.jpg ۲۹ دوچرخه ثابت پروتئوس PEC 3320

۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان

proteu.jpg ۳۰ دوچرخه ثابت Professional SU135

۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان

professional-log.jpg ۳۱ دوچرخه ثابت پروتئوس TRIO V4

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

proteu.jpg ۳۲ ایرواکر آبی روبیمکث

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

robimax.jpg ۳۳ دوچرخه ثابت پروتئوس Nuvola V4

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

proteu.jpg ۳۴ مینی بایک BH Fitness YF612

۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

bhfitnes.jpg ۳۵ اسکی فضایی Tuner fitness T1600

۱,۳۷۵,۰۰۰ تومان

Tuner-fitness-log.jpg ۳۶ دوچرخه اسپنینگ تایتان فیتنس ۰۰۲E

۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

titan-logo-ne.jpg ۳۷ دوچرخه ثابت تایتان فیتنس ۹۸۳۰۰

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

titan-logo-ne.jpg ۳۸ دوچرخه ثابت jkexer sharp 2155

۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان

j.jpg ۳۹ دوچرخه ثابت نشسته Tuner fitness T1500

۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان

Tuner-fitness-log.jpg ۴۰ استپر iRest SL Y12

۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان

irest-log.jpg ۴۱ اسکی فضایی دی کی سیتی EK100

۱,۵۴۵,۰۰۰ تومان

dk-city-log.jpg ۴۲ اسکی فضایی پروتئوس Nuvola E4

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان

proteu.jpg ۴۳ دوچرخه ثابت OTO KB1000

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

oto-bodycar.jpg ۴۴ دوچرخه ثابت بادی اسکالپچر BC 7260G

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

bod.jpg ۴۵ دوچرخه ثابت نشسته Professional SR146

۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان

professional-log.jpg ۴۶ دوچرخه اسپنینگ تایتان فیتنس ۰۱۸۳

۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان

titan-logo-ne.jpg ۴۷ اسکی فضایی تایتان فیتنس ۹۸۳۰۱

۱,۷۲۵,۰۰۰ تومان

titan-logo-ne.jpg ۴۸ دوچرخه اسپینینگ Navak NS11701

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

navak-log.jpg ۴۹ دوچرخه اسپنینگ آریا اسپرت

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

banisport.jpg ۵۰ اسکی فضایی jkexer nuwave 2137

۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان

j.jpg ۵۱ اسکی فضایی Hammer CT6

۱,۹۶۸,۰۰۰ تومان

hammer-log.jpg ۵۲ دوچرخه ثابت آبی یاطاقانی

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

robimax.jpg ۵۳ اسکی فضایی Hammer Crosstech XTR

۲,۰۲۹,۵۰۰ تومان

hammer-log.jpg ۵۴ دوچرخه اسپنینگ Tuner fitness Z6

۲,۰۳۵,۰۰۰ تومان

Tuner-fitness-log.jpg ۵۵ دوچرخه ثابت دی کی سیتی RK50MAA

۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان

dk-city-log.jpg ۵۶ دوچرخه اسپنینگ تایتان فیتنس ۵۰۷۵

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

titan-logo-ne.jpg ۵۷ دوچرخه ثابت Hammer Cardio XTR

۲,۱۱۵,۵۰۰ تومان

hammer-log.jpg ۵۸ دوچرخه ثابت ایستاده Vmax 6380U AT

۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

vmax.jpg ۵۹ اسکی فضایی Vmax 6380D AT

۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

vmax.jpg ۶۰ اسکی فضایی بادی اسکالپچر BE 7260G

۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان

bod.jpg ۶۱ اسکی فضایی jkexer nuwave 2130A

۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان

j.jpg ۶۲ دوچرخه ثابت Reebok GB40

۲,۴۷۰,۰۰۰ تومان

۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان

reebok-log.jpg ۶۳ دوچرخه ثابت نشسته Vmax 6380R AT

۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان

vmax.jpg ۶۴ دوچرخه ثابت آبی بلبرینگی

۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان

robimax.jpg ۶۵ دوچرخه اسپینینگ jkexer fitlux 3927

۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان

j.jpg ۶۶ اسکی فضایی Reebok GX40

۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان

۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان

reebok-log.jpg ۶۷ دوچرخه ثابت jkexer fitlux 5000

۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان

j.jpg ۶۸ استپر OTO flabelos curve

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

oto-bodycar.jpg ۶۹ دوچرخه ثابت پروتئوس TRIO V5

۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان

proteu.jpg ۷۰ دوچرخه اسپینینگ Yowza PQ880

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

yowza-log.jpg ۷۱ دوچرخه ثابت jkexer fitlux 5100

۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

j.jpg ۷۲ دوچرخه اسپینینگ باشگاهی Sole SB700

۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

sole.jpg ۷۳ اسکی فضایی jkexer fitlux 5200

۴,۰۷۰,۰۰۰ تومان

j.jpg ۷۴ استپر jkexer fitlux 6000

۴,۲۴۰,۰۰۰ تومان

j.jpg ۷۵ اسکی فضایی Professional XE330B

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

professional-log.jpg ۷۶ دوچرخه ثابت پروتئوس TRIO R5

۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان

proteu.jpg ۷۷ دوچرخه اسپینینگ Tomahawk IC2

۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان

tomahawk-log.jpg ۷۸ دوچرخه اسپینینگ Tomahawk IC3

۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان

tomahawk-log.jpg ۷۹ دوچرخه اسپینینگ Tomahawk IC4

۸,۶۲۵,۰۰۰ تومان

tomahawk-log.jpg

منبع

دسته‌بندی‌ها: قیمت خودرو

برچسب‌ها: ,,,,,,