هزینه انواع پژو پارس دست دوم (پژو پارس ELX ،پارس اتوماتیک ،پارس دوگانه سوز)

هزینه روز انواع پژو پارس دست دوم در مارکت شامل پارس ELX، LX – XUM، پارس اتوماتیک و دوگانه سوز : ، پژو پارس نمونه ۹۱ ،هزینه پژو پارس ۹۴ ، پژو پارس نمونه ۸۶ ، پژو پارس نمونه ۸۹ ، پژو پارس دوگانه سوز نمونه ۹۰ ، پژو پارس ۹۳ ، پژو پارس نمونه

۱۳۸۳ پژو پارس ELX هزینه : ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۱۳۸۶ پژو پارس ELX هزینه : ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

پژو پارس ۱۳۹۴ ELX هزینه : ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۳۸۸ پژو پارس LX هزینه : ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۳۹۱ پژو پارس LX هزینه : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۳۹۳ پژو پارس LX هزینه : ۳۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

۱۳۹۴ پژو پارس LX هزینه : ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۱۳۹۵ پژو پارس LX هزینه : ۳۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان

۱۳۹۳ پژو پارس XUM ELX هزینه : ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۳۹۴ پژو پارس XUM ELX هزینه : ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان

۱۳۹۵ پژو پارس XUM ELX هزینه : ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۳۸۹ پژو پارس اتوماتیک هزینه : ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان

۱۳۹۰ پژو پارس اتوماتیک هزینه : ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۱۳۹۱ پژو پارس اتوماتیک هزینه : ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۱۳۹۴ پژو پارس اتوماتیک هزینه : ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۳۸۸ پژو پارس دوگانه سوز هزینه : ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۱۳۸۹ پژو پارس دوگانه سوز هزینه : ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۱۳۹۱ پژو پارس دوگانه سوز هزینه : ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان

۱۳۹۳ پژو پارس دوگانه سوز هزینه : ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۱۳۹۴ پژو پارس دوگانه سوز هزینه : ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۳۹۵ پژو پارس دوگانه سوز هزینه : ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان

۱۳۸۸ پژو پارس هزینه : ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پژو پارس نمونه ۱۳۹۱ هزینه : ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۳۹۰ پژو پارس هزینه : ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان

۱۳۹۲ پژو پارس هزینه : ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۳۹۳ پژو پارس هزینه : ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۱۳۹۴ پژو پارس هزینه : ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۳۹۵ پژو پارس هزینه : ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان

 

منبع

دسته‌بندی‌ها: قیمت خودرو

برچسب‌ها: ,,,,,,,,,,