استانداردهای ۵۵ گانه تولید خودرو را بشناسیم+ جدول

شماره استاندارد ملی

منابع استاندارد

عنوان استاندارد

ردیف

۴۲۴۳ ۷۰/۱۵۷/EEC خودرو-سطح صدا- ویژگیها و شیوه آزمون

۱

۶۷۴۲ ۷۱/۳۲۰/EEC خودرو- ترمزگیری

۲

۳۹۱۷ ۷۰/۳۱۱/EEC خوددرو-نیروی کنترل فرمان وسایل نقلیه – ویژگیهاو شیوه آزمون

۳

۶۴۸۴ ۹۲/۲۴/EEC خودرو- وسایل محدودکننده سرعت یا سیستم های محدودکننده شبیه به – ویژگیها و شیوه آزمون

۴

۶۴۸۱ ۷۵/۴۴۳/EEC خودرو – ابزارهای سرعت سنج – ویژگیها و شیوه آزمون

۵

۶۴۸۲ ۷۰/۳۸۸/EEC خودرو – وسایل هشداردهنده شنیداری -ویژگیها و شیوه آزمون

۶

۶۴۸۵ ۸۵/۳۸۲۱/EEC خودرو – ابزارهای ثبت جاده ای برای خودروهای موتوری

۷

۶۴۸۷ ۷۴۰۱, ۴۱۳۸

ایزو

خودرو – هدایت پذیری – شیوه آزمون

۸

۶۴۸۳ ۸۰/۱۲۶۹/EEC خودرو – توان موتور – شیوه های آزمون

۹

۶۵۰۲ ۷۲/۲۴۵/EEC خودرو – تداخل رادیویی (سازگاری مغناطیسی ) – روشهای آزمون

۱۰

۶۴۹۳ ۷۸/۳۱۶/EEC خودرو – شناسایی کنترل ها ، خبردهنده ها و نشانگرها – ویژگیها

۱۱

۴۱۵۹ ۷۸/۳۱۷/EEC خودرو- سیستم برفک زدا و مه زدای شیشه جلو خودرو

۱۲

۶۶۸۳ ۷۸/۳۱۸/EEC خودرو- سیستم برف پاک کن وشیشه شوی- ویژگیهاوروش آزمون

۱۳

۶۴۹۷ ۷۱/۱۲۷/EEC خودرو – آیینه های دید عقب – ویژگیها و شیوه آزمون

۱۴

۶۶۷۰ ۷۷/۶۴۹/EEC خودرو – میدان دید جلو – ویژگیها و شیوه آزمون

۱۵

۶۴۷۹ ۷۶/۷۵۶/EEC خودرو-نصب وسایل روشنایی و علامت دهنده های نوری-ویژگیها و شیوه آزمون

۱۶

۶۴۹۴ ۷۶/۷۵۷/EEC خودرو – شب نما- ویژگیها و شیوه آزمون

۱۷

۶۶۵۱ ۷۶/۷۵۸/EEC خودرو – چراغهای نشانگر – ویژگیها و شیوه آزمون

۱۸

۶۵۰۵ ۷۶/۷۵۹/EEC خودرو – چراغ راهنما- ویژگیها و شیوه آزمون

۱۹

۶۴۹۵ ۷۶/۷۶۰/EEC خودرو – چراغ پلاک عقب – ویژگیها و شیوه آزمون

۲۰

۶۶۷۲ ۷۶/۷۶۱/EEC خودرو -چراغ جلو – ویژگیها و شیوه آزمون

۲۱

۶۴۸۸ ۷۶/۷۶۲/EEC خودرو – چراغ مه شکن جلو – ویژگیها و شیوه آزمون

۲۲

۶۵۰۴ ۷۷/۵۳۸/EEC خودرو – چراغ مه شکن عقب – ویژگیها و شیوه آزمون

۲۳

۶۴۹۲ ۷۷/۵۳۹/EEC خودرو – چراغ دنده عقب – ویژگیها و شیوه آزمون

۲۴

۲و۱-۷۰۹ ۹۲/۲۲/EEC خودرو – شیشه های ایمنی

۲۵

۶۴۸۰ ۷۰/۲۲۱/EEC خودرو- مخازن سوخت مایع  وحفاظ عرضی پایین شاسی عقب – ویژگیها

۲۶

۴۱۶۴ ۷۴/۲۹۷/EEC خودرو – حفاظت از راننده خودروهای موتوری (رفتار مکانیزم فرمان زمان برخورد ) – ویژگیها و شیوه آزمون

۲۷

۶۵۰۳ ۷۴/۴۰۸/EEC خودرو – استحکام صندلی و نگهدارنده های آن – ویژگیها و شیوه آزمون

۲۸

۴۰۱۷ ۷۶/۱۱۵/EEC خودرو – تکیه گاههای کمربند ایمنی – ویژگیها و شیوه آزمون

۲۹

۷۷۹ ۷۷/۵۴۱/EEC خودرو – کمربند ایمنی (نصب )

۳۰

۶۵۰۶ ۷۸/۹۳۲/EEC خودرو -پشت مجموعه صندلی ها – ویژگیها و شیوه آزمون

۳۱

۶۶۷۱ ۸۹/۲۹۷/EEC خودرو – حفاظ های جانبی – ویژگیها

۳۲

۶۶۵۲ ۹۶/۷۹/EC خودرو- برخورد از روبرو -ویژگیها و شیوه آزمون

۳۳

۴۲۳۹ ۹۶/۲۷/EC خودرو- برخورد جانبی – ویژگیها و شیوه آزمون

۳۴

۶۷۷۳ ۷۰/۳۸۷/EEC خودرو – قفل و لولا – ویژگیها و شیوه آزمون

۳۵

۴۱۶۰ FMVSS 217 خودرو- خروجی های اضطراری اتوبوسها -ویژگیها و شیوه آزمون

۳۶

۶۶۲۵ ۹۵/۲۸/EC خودرو- نحوه سوختن مواد داخلی – ویژگیها و شیوه آزمون

۳۷

۶۷۴۱ ECER-105 خودرو- خودروهای حمل کالاهای خطرناک

۳۸

۶۴۹۱ ۷۰/۲۲۲/EEC خودرو – موقعیت پلاک عقب خودرو – ویژگیها

۳۹

۶۷۷۲ ۷۴/۶۰/EEC خودرو – نصب تزئینات داخلی (اتصالات داخلی )

۴۰

۶۶۲۲ ۷۴/۴۸۳/EEC خودرو – برجستگی های بیرونی – ویژگیها و شیوه آزمون

۴۱

۶۶۲۴ ۹۲/۱۱۴/EEC خودرو- برجستگی های بیرونی کابین- ویژگیها و شیوه های آزمون

۴۲

۶۴۸۹ ۷۶/۱۱۴/EEC خودرو – پلاک های شناسایی -ویژگیها

۴۳

۶۴۸۶ ۷۸/۵۴۹/EEC خودرو- حفاظ چرخ برای وسایل نقلیه موتوری – الزامات

۴۴

۶۵۰۱ ۹۱/۲۲۶/EEC خودرو – سیستم های ممانعت از پاشش- ویژگیها و روشهای آزمون

۴۵

۱۰۹۳ ۹۲/۲۳/EEC خودرو – تایرها- ویژگیها و شیوه آزمون

۴۶

۶۵۰۰ ۹۲/۲۱/EEC خودرو – جرم وابعاد خودروهای نوع M1- ویژگیها

۴۷

۶۴۹۹ ۹۷/۲۷/EC خودرو- جرم و ابعاد خودروها و تریلی ها – ویژگیها و شیوه آزمون

۴۸

۳۴۷۸ ۹۴/۲۰/EC خودرو – وسایل کوپلینگ  مکانیکی – ویژگیها وروشهای آزمون

۴۹

۶۴۹۰ ۷۷/۳۸۹/EEC خودرو – قلاب های بکسل وسایل نقلیه موتوری

۵۰

۶۶۲۳ ۷۴/۶۱/EEC خودرو – دستگاههای ضد سرقت

۵۱

منبع

دسته‌بندی‌ها: دانستنی های خودرو

برچسب‌ها: ,,,,,,,,,,,,